در عدم‌آباد ما ویران شدیم
از غبار غصه آویزان شدیم

ما خموشی را پسندیدیم باز
بعد هر اشکی که خندیدیم باز