پُرسین‌تر از تو، شاعر بی‌سین، که دیده است؟
با اژدهای هفت‌سرت سفره چیده‌ای