بسم الله الرحمن الرحیم


چه آن زمان که ز ما نه چه این زمان که غم است

وجود حضرت آدم نشانهٔ عدم است