با اینکه من دیوانه‌ام، از هر دو جا بیگانه‌ام
آخر کجا شد خانه‌ام؟ تا کی سر ویرانه‌ام؟