من بنده آن‌همه سکوتم، چه کنم؟
وامانده این کویر لوتم، چه کنم؟

خواهم بروم به هر کجا چون پشه‌ای
افسوس به تار عنکبوتم، چه کنم؟