خدایا سپاست که این شام تار
نه پیمانه دارد، نه پیوند یار