من مست‌ترین آیه انکار شرابم
اما چه کنم بی تو زمانی‌ست خرابم