پرسیدم: چرا جریان‌های مهدوی وقتی به انحراف می‌افتند، سرعت سقوط‌شان وحشت‌ناک‌تر و جریان‌شان از همه لوث‌تر می‌شود؟

 

گفت: چون می‌خواهند بر ارادهٔ امام که بر غیبت قرار گرفته غلبه کنند. نمی‌شود و به وادی وهم می‌افتند.